top of page
07กสศ_edited.jpg

นวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโลกยุคใหม่

Online Visual Recording
Client : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
Role : Visual Recorder
Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, 

Tamonwan Yodwan
Date : 14-16 March 2023

Credit Photos : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

bottom of page