top of page

Acerca de

Cover-FB-01.jpg

Data in the mood

Visual Thinking for Business

 เกี่ยวกับโครงการ 

          Visual Thinking หรือทักษะการสื่อสารด้วยภาพ เป็นทักษะสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน ที่การสื่อสารต้องการความรวดเร็ว กระชับ เข้าใจง่าย และทำให้เห็นภาพรวมได้

          หลักสูตร Data in the mood เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำ ทดลองเขียน ทดลองวาด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในศาสตร์ของการสื่อสารด้วยภาพ

          สร้างทักษะ Visual Thinking ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน วาด เพื่อนำ ไปต่อยอดพัฒนาองค์กร ด้วยหลักสูตร Data in the mood : Visual Thinking for Business

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ 

 • Visual Thinking ช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถแปลงข้อมูลยากๆ ให้น่าอ่าน จำขึ้นใจ

 • Visual Thinking ช่วยเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้ทุกคนเห็นภาพ

 • รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMCT) และ Pictures Talk

 

 เนื้อหาหลักสูตร  Visual Thinking ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก

 • Data Management การจัดระเบียบข้อมูล การจับประเด็นสำคัญ

 • Storytelling การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ

 • Drawing การวาดรูปเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร 

ผู้นำองค์กร

เพื่อถ่ายทอดความคิด วิสัยทัศน์

สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการ

ผู้นำทีม

เพื่อทำข้อมูลยากๆให้น่าสนใจ 
ใช้ในการสื่อสารหรือส่งต่อความคิด

SMEs

Startup

เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สู่การนำเสนอ จัดการข้อมูลให้เป็นภาพ

 รูปแบบโครงการ 

          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data in the mood : Visual Thinking for Business จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนเสียงไผ่ กรุงเทพฯ

 DAY 1 : วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

 • เน้นการทำความเข้าใจ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการการจับประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูล

 • ฝึกวาดภาพเพื่อการสื่อสาร เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนวาดได้

 DAY 2 : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

 • เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ พร้อมทดลองวิเคราะห์ธุรกิจ

 • นำความรู้ Visual Thinking มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างธุรกิจใน 'The Future of smart living'

         

          ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับคู่มือของหลักสูตร Visual Thinking for Business พร้อมทั้งประกาศนียบัตร จากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMCT) และ Pictures Talk

 วิทยากร  คุณตุลย์  เล็กอุทัย

ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี ด้วย Visual thinking เพื่อแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลหลากหลายศาสตร์ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และเชื่อมั่นว่าการสื่อสารด้วยภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนความคิด, มุมมองของผู้คน

 • ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk

 • อดีต Board of directors IFVP (International Forum of Visual Practitioners U.S.A.)

 • Head of VP Asia ,The facilitation summit 2021, IAF (International association of facilitators)

 • Visual practitioner ประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 60 แห่งใน 7 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา, ฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวัน, มาเลเซีย และไทย)

 อัตราค่าธรรมเนียม 


ค่าใช้จ่าย 20,000 บาทต่อท่าน ตลอดการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ฟรี! ค่าบริการสถานที่ฝึกอบรม ค่าที่จอดรถ

 • ฟรี! ค่าวิทยากร ค่าอบรม ค่าเอกสารประกอบการอบรม

 • ฟรี! ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างการอบรม

 


พิเศษ Early Bird ticket ราคา 17,000 บาท จำนวน 5 ท่านแรก เท่านั้น
ปิดรับสมัคร วันที่
21 มิถุนายน 2565 

 EARLY BIRD  TICKET

  15% OFF 

 ช่องทางการชำระเงิน 

 

ชำระเงินเข้าบัญชี : สมาคมสถาบันทิวา
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์
ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี
053-8-78977-1


ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่องานสัมมนาและชื่อผู้เข้าอบรมที่ Line ID : @imcthailand
 

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เพียง 15 ท่าน เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อปผ่าน Google form : https://forms.gle/PiKbBH8iqC4DkSjV8

(กรุณาลงชื่อเข้าใช้อีเมล, เตรียมภาพถ่ายของท่านสำหรับร่วมกิจกรรม และภาพหลักฐานการชำระค่าสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อกรอกฟอร์มลงทะเบียน)

 ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม 

 

 1. กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 15 วัน ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการอบรมทั้งหมด โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียน เป็นลายลักษณ์อักษร

 2. กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอบรม

 3. กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมหลังจากปิดรับสมัคร ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนการอบรมให้แก่ผู้สมัคร

 4. กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถาบันมีสิทธิ์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิมในรูปแบบเผชิญหน้า เป็นรูปแบบออนไลน์ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้การอบรมแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 5. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามาตราการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ร่วมอบรมทุกท่านตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม

 

 

          ทั้งนี้ ทางสถาบันจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนเข้าร่วมอบรมด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดลงทะเบียนในวันเข้าร่วมอบรมด้วย โดยหากตรวจเจอผลเป็น Positive ผู้จัดจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม ณ สวนเสียงไผ่ โดยจะให้ใช้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเดียวกันนี้ ในครั้งถัดไป

 สถานที่จัดกิจกรรม 

สวนเสียงไผ่ ทาวน์อินทาวน์ (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา)

224/1 ถนน ศรีวรา แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312

 ติดต่อสอบถาม 

 

TVA Community

คุณหญิง Tel & Line : 063-6244650

 

Picture Talk

คุณแบว 092-6219575

(วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.00 น.)

LINE OA : @picturestalk

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page