top of page
phraesapad.jpg

Phraesapad.com

Website Data Story

Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern,Thanaporn Sawangmuang, Narumarn Sangthaothian

Date : January - April 2022

Phraesapad.com
โครงการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การบริการทางวัฒนธรรม และพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ในเขตเมืองเก่า จังหวัดแพร่”

Meeting Phrae

หนึ่งในโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมพื้นที่เมืองแพร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจทางวัฒนธรรม” ดำเนินงานโดยคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานวิจัยปี พ.ศ. 2564 จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

เพื่อหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนวัฒนธรรมในพื้นที่เขตเมืองเก่า จังหวัดแพร่ ที่สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

Pictures Talk รับหน้าที่จัด Workshop กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ แบ่งออกเป็น 3 Workshop คือ แพร่สะพัด ล่าขุมทรัพย์เมืองแพร่ และ Hello Phrae เพื่อนำข้อมูลที่ได้จัดทำเป็นเว็บไซต์ Data Story

ล่าขุมทรัพย์เมืองแพร่
Hello Phrae
แพร่สะพัด
bottom of page