top of page
  • Writer's pictureTul Lekutai

เวลาคุณภาพ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

Updated: Sep 12, 2021

ได้ยินคำนี้จาก เสวนาตอน Healthy Gamer การบันทึกเวทีวิชาการออนไลน์ โครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง โดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) วิทยากร 4 ท่าน --- 1. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี - ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม 2. รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล - จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 3. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ - อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 4. คุณโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง - รองอัยการปราบปรามทุจริตภาค 9 ---
บางส่วนของเนื้อหา โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล - จิตแพทย์เด็กและ วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะ

กล่าวว่า ปัญหาของเด็กติดเกมส์ นิยาม ติดเกมส์ คือ เล่นเฉลี่ย 8-10 ชม. / วัน หรือ <30 ชม. / สัปดาห์ เรียกว่า แทบไม่ต้องทำอย่างอื่น --- ปัญหาหลักมาจากครอบครัว ได้แก่ การเลี้ยงดู, วินัย, เวลาคุณภาพ และ สัมพันธภาพ --- คิดต่อว่า 3 ปัจจัยหลักของ เวลาคุณภาพ คืออะไร?

1.ปริมาณ 2.ความถี่ 3.ความใส่ใจ

ตั้งใจใช้เวลาช่วงเย็นถึงก่อนเข้านอน 1-2 ชม. ให้เป็นเวลาคุณภาพกับลูกชาย วัย 5 ขวบ 6 เดือน ด้วย 3 กิจกรรมขาประจำ --- 1. ให้เค้าเล่าว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง, รู้สึกอย่างไร? 2. อ่านหนังสือ, นิทาน, แต่งเรื่องใหม่กันเลย 3. เล่นเกมส์ตัวเป็นๆ ขับรถ, ขี่เครื่องบิน, จับผู้ร้าย, แมงมุมไต่ อื่นๆ --- บางครั้งเหนื่อยเหลือเกินจากการทำงาน ก็บ่นให้เค้าฟัง ด้วยความใสซื่อ ลูกชายบอกว่า ปัถย์ จะช่วยป๊าทำงานเอง เท่านี้ก็หายเหนื่อย --- มาช่วยสร้าง 'เวลาคุณภาพ' ร่วมกัน

40 views0 comments

Comments


bottom of page