top of page

Disruption to Transformation

Updated: Mar 22, 2021Online Symposium 2021 : Chiang Mai Transformation

ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

----

Forum : Change

Keynote Speaker : ศาสตราจาร์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ - อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากภาพใหญ่ โลกในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 5 ด้าน อันประกอบด้วย

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม - เราจะเห็นภาวะโลกร้อน มลภาวะ ปัญหาด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

  2. ด้านประชากร - จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น ผู้คนอายุยืนขึ้น เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว

  3. การแพทย์ - การพัฒนาอย่างรุกหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือ MedTech เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของคนทุกเจนเนอเรชั่น

  4. การศึกษา - การเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบดั้งเดิม สู่ยุคแห่ง Life Long Learning การเติบโตอย่างรุกหน้าของเทคโนโลยีด้านการศึกษา หรือ EdTech

  5. โรคระบาด - หลังจากเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ทำให้วิถีชีวิตและวิถีเศรษฐกิจเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น เราควรลองกลับมาคำนึงถึงสิ่งใดที่เรามี สิ่งใดที่เราจะทำได้...?

ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือแห่งการปรับตัว ทั้งด้านการเกษตร อาหารปลอดภัย การศึกษา การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานรากPanelist :

1. ศาสตรจารย์ ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล - รองอธการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การคาดการณ์ Mega-Trend 2030 คนจะมีอายุยืนขึ้น Aging Society , สังคมเมือง Urbanization และความโปร่งใส Governance สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกระแสย่อยๆในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระแสชาตินิยม, การเชื่อมโยงเทคโนโลยี IOT-Internet of things, การคำนึงถึงการจัดการทรัพยากรทุกๆด้านที่มีอยู่อย่างจำกัด สิ่งเดิมจะหายไป สิ่งใหม่จะแทนที่ เกิดกระบวนการ Disruption ที่นำไปสู่ Transformation อย่างรวดเร็ว Covid is the boss.


2. คุณนคร ศิลปอาชา - ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

3. ดร.นพดล ปิยะตระภูม - ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ขณะนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยสภาปฎิรูปแห่งชาติ หรือ สปช กำลังเร่งพัฒนา “กำลังคน” ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติ โดยสร้างแพลตฟอร์ม E-Training เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ที่ตรงกับความสนใจของตัวเอง และตรงกับความต้องการของตลาดใหม่ สามารถ Re-skill Up-skill ได้ด้วยตนเองจากที่ไหนก็ได้ในโลก


4. คุณสมมชาย นินทนาวงศา - Executive Bankers, CITI Bank, FBCB, SCB

ตั้งคำถาม นโบายจะนำไปสู่การลงมือทำได้อย่างไร? การวางแผนนโยบายระยะยาวอาจไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ แล้วแพทเทิร์นใหม่ของการขับเคลื่อนนโยบายคืออะไร? จากวิกฤตโรคระบาด ทำให้เห็นการเชื่อมโยงระบบโครงสร้าง ทั้งภาครัฐ ภาคการเงินการคลัง ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา ประชากร เราทั้งหมดควรตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ What When Where Why and How?


5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชย์ จันทร์ฉาย - คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Transformation ในสถาบันการศึกษา คณะเดี่ยวอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้ว ต้องออกแบบหลักสูตรกับต่างคณะ และออกแบบหลักสูตรกับภาคเอกชน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานใหม่ และรองรับความฝันที่หลากหลายของเด็กๆทุกคน


6.คุณสมนึก พิมลเสถียร - เจ้าของโครงการ G’s Park เชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกหน่วยเล็กๆในสังคม เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ขอให้มีสติ และรู้จักตอบแทนสังคม---

วันที่ : 5 มี.ค. 64

เวลา : 10:00-12:00 น.

ลักษณะงาน : เสวนา

ผู้บันทึก : อัญมณี มาตยาบุญ

จำนวนคนฟัง : 50 คน55 views0 comments

Comments


bottom of page