top of page

PPCIL #3

Onsite Visual Recording

Client : NIA 

Venue : Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

VP : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Unyamanee Mattayaboon, Inthanon Sukree

Date : 23 July 2020 - 8 October 2020

PPCIL #3

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ : Public and Private Chief Innovation Leadership #3
The Next Change Maker

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐ และเอกชน (PPCIL) รุ่นที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนานโยบายเชิงนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของประเทศได้ด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในมิติเทคโนโลยีมากขึ้น (Hybrid) โดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วม และความปลอดภัยที่มีมาตรฐานของภาครัฐ สำหรับปี 2563 นี้ มีผู้เข้าอบรมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 75 ท่าน จากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งคุณตุลย์ เล็กอุทัย ผู้ก่อตั้ง บริษัท สาระภาพ จำกัด หรือ Pictures Talk ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

โครงการ
PPCIL#3 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ Pictures Talk ได้พัฒนารูปแบบการวาดภาพบันทึกประชุม จากสถานที่จริงเป็นการวาดภาพออนไลน์ และสามารถนำไฟล์ภาพวาดดิจิทัล ส่งต่อให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง

จัดขึ้นในวันที่
23 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2563 (11 ครั้ง)
โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 
bottom of page