top of page
Refocus_MaeChaem.jpg

REFOCUS

Website Data Story

Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Narumarn Sangthaothian

Date : March - June 2022

Reimagining Food Systems- Coping with Uncertainty and Shocks (REFOCUS) 
โครงการวิจัยระบบอาหารที่ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและความตื่นตระหนก

Refocus_MaeChaem.jpg

ออกแบบและจัดทำ Data story ในรูปแบบเว็บไซต์ จากโครงการวิจัยระบบอาหารที่ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและความตื่นตระหนก หรือ Reimagining Food Systems- Coping with Uncertainty and Shocks (REFOCUS) โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบอาหาร ได้เห็นภาพสะท้อนของระบบอาหารร่วมกันผ่านเครื่องมือวินิจฉัยและเสวนาระบบอาหาร (Food System Diagnostic and dialogue tools)

แนวคิดภาพในหน้าหลัก เป็นภาพอนิเมชั่นแนวตั้ง ที่ต้องการให้ผู้ใช้ค่อยๆเลื่อนผ่านและเห็นการเปลี่ยนแปลง จากภาพเมืองอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นควัน มลพิษ การทำการเกษตรแบบทุนนิยม ที่สร้างผลเสียให้กับชาวเมือง สู่ภาพชนบทที่ผู้คนอาศัยอยู่อย่างมีความสุขจากการทำการเกษตรแบบผสม ยืดหยุ่น และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

หน้า
About ใช้ภาพสรุปเพื่อสื่อสารข้อมูลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ นิยามของระบบอาหาร, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบอาหาร, แนวทางการแก้ปัญหา และระบบอาหารที่ยั่งยืน

หน้า
Workshop จัดทำ Template สำเร็จรูปเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัยและเสวนาระบบอาหาร (Food System Diagnostic and dialogue tools) พร้อมภาพสรุป Visual Recording จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิดกันในหัวข้อ "ข้าวผัดกะเพราหมูไข่ดาวกาแฟเย็น", "ข้าว" และ "ไข่ไก่"

bottom of page