ววน.heic

Scanning Report 

Data Story

Client : ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)

VP : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Unyamanee Mattayaboon, Thanaporn Sawangmuang

Year : December 2020

รายงานสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทย

จัดทำภาพประกอบสรุปรายงานสมุดปกขาว 10 ภาพ