top of page

สื่อด้วยภาพอย่างไร ให้เข้าใจร่วมกัน?’

Pictures Talk ใช้ภาพเป็นเครื่องมือสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และทำให้เห็นภาพรวมร่วมกัน

20230729_00 (1).jpg

               จากปัญหาที่หลายองค์กรเคยเจอ ตั้งแต่ ประชุมที่ยืดเยื้อ ไม่มีข้อสรุป, เข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะสื่อสารไม่ได้เหมือนที่คิด, ไม่เห็นภาพใหญ่ ไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อ , ไม่เข้าใจเนื้อหา เพราะเข้าใจยาก หรือจับประเด็นไม่ได้ การสื่อสารด้วยภาพสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์คิดเป็นภาพ 

               จะสื่อสารด้วยภาพอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้? ขอสรุปออกมาเป็น 3 ทางออกง่ายๆ

20230630_01 (1).png

Visual Recording

บันทึกประชุมยาวๆ ให้จบในภาพเดียว

การประชุมที่ยืดเยื้อ ไม่มีข้อสรุป ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ นักสื่อสารด้วยภาพ คือ ผู้ทำหน้าที่ ฟัง จับประเด็น ร้อยเรียง 
และวาดออกมาเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย

ภาพ
Pictures Talk ใช้ได้กับ งานประชุมเสวนา, สัมมนา, อภิปราย, ระดมสมอง, ประชุมเชิงปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่ทางผู้จัดต้องการสรุปสาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทาง ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพรวมร่วมกัน เป็นภาพสรุปงาน ของที่ระลึก หรือเป็นกิมมิคที่สร้างสีสันแบบมีสาระ สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในงานประชุมได้

ดูตัวอย่างผลงาน
Pictures Talk ได้ที่ : 

https://www.picturestalk.net/visual-recording

20230630_03 (1).png

Data Story

เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เข้าใจได้ง่ายๆ


เมื่อต้องเจอกับเนื้อหาที่เยอะหรือยากเกินไป จนจับประเด็นไม่ได้
นักสื่อสารด้วยภาพ จะช่วยย่อยข้อมูล
ที่ซับซ้อน จากการฟังหรือการอ่าน ร้อยเรียงออกมาเป็นภาพ

ผ่านเครื่องมือหลากหลายแบบ เช่น ภาพสรุปทั้งแบบเดี่ยวและแบบชุด, ภาพนำเสนองาน
(Presen
tation), หนังสือหรือคู่มือ (Handbook), เว็บไซต์ (Website), เกมเล่าเรื่องโต้ตอบ (Interactive game), าพเคลื่อนไหว (Animation, Stop motion, Motion graphic) เป็นต้น

ดูตัวอย่างผลงาน
Data Story ได้ที่ :
 

https://www.picturestalk.net/data-story

20230630_02 (1).png

Workshop

อยากทำได้แบบนี้ เรามีสอน

หากองค์กรคุณเกิดช่องว่างทางการสื่อสาร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ใช้หลักการคิดเป็นภาพ หรือ
Visual thinking ขอPictures Talk ส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วม ได้แสดงความเห็น เกิดภาพรวมร่วมกัน ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรดียิ่งขึ้น

รูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการวาด นำเสนอความคิด และการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
, สนุกแบบมีสาระ

ดูตัวอย่างผลงาน
Workshop ได้ที่ : 

https://www.picturestalk.net/workshop

bottom of page