top of page

106 items found for ""

 • RUAM THAI UNITED

  RUAM THAI UNITED Policy Data Story Client : Venue : Date : ​ ​ ​ Role : Team : ​ Tul Lekutai, Chanikan malaihuan นโยบาย ผู้ว่านกฮูก (Night Governor) และ คืนอำนาจการไฟฟ้า การประปา สู่มือคนกรุง (Bring Back Bangkok Power) โดย พรรครวมไทย ยูไนเต็ด ในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ปี 2565 Previous Next

 • Pictures Talk | Services

  ‘ สื่อด้วยภาพอย่างไร ให้เข้าใจร่วมกัน ?’ Pictures Talk ใช้ภาพเป็นเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และทำให้เห็นภาพรวมร่วมกัน จากปัญหาที่หลายองค์กรเคยเจอ ตั้งแต่ ประชุมที่ยืดเยื้อ ไม่มีข้อสรุป , เข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะสื่อสารไม่ได้เหมือนที่คิด , ไม่เห็นภาพใหญ่ ไม่รู้ว่าควรทำอะไรต่อ , ไม่เข้าใจเนื้อหา เพราะเข้าใจยาก หรือจับประเด็นไม่ได้ การสื่อสารด้วยภาพสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะเราเชื่อว่า ‘ มนุษย์คิดเป็นภาพ ’ จะสื่อสารด้วยภาพอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ? ขอสรุปออกมาเป็น 3 ทางออกง่ายๆ Visual Recording บันทึกประชุม ยาวๆ ให้จบในภาพเดียว การประชุมที่ยืดเยื้อ ไม่มีข้อสรุป ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อ นักสื่อสารด้วยภ าพ คือ ผู้ทำหน้าที่ ฟัง จับประเด็น ร้อยเรียง และวาดออกมาเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่ าย ภาพ Pictures Talk ใช้ได้กับ งานประชุมเสวนา , สัมมนา , อภิปราย , ระดมสมอง , ประชุมเชิงปฏิบัติการ และอื่นๆ ที่ทางผู้จัดต้องการสรุปสาระสำคัญเพื่อกำหนดทิศทาง ให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพรวมร่วมกัน เป็นภาพสรุปงาน ของที่ระลึก หรือเป็นกิมมิคที่สร้างสีสันแบบมีสาระ สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในงานประชุมได้ ดูตัวอย่างผลงาน Pictures Talk ได้ที่ : https://www.picturestalk.net/visual-recording Data Story เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เข้าใจได้ง่ายๆ เมื่อต้องเจอกับเนื้อหาที่เยอะหรือยากเกินไป จนจับประเด็นไม่ได้ นักสื่อสารด้วยภาพ จะช่วยย่อยข้อมูล ที่ซับซ้อน จากการฟังหรือการอ่าน ร้อยเรียงออกมาเป็นภาพ ผ่านเครื่องมือหลากหลายแบบ เช่น ภาพสรุปทั้งแบบเดี่ยวและแบบชุด, ภาพนำเสนองาน (Presen tation), หนังสือหรือคู่มือ (Handbook), เว็บไซต์ (Website), เกมเล่าเรื่องโต้ตอบ (Interactive game), ภ าพเคลื่อนไหว (Animation, Stop motion, Motion graphic) เป็นต้น ดูตัวอย่างผลงาน Data Story ได้ที่ : https://www.picturestalk.net/data-story Worksho p อยากทำได้แบบนี้ เรามีสอน หากองค์กรคุณเกิดช่องว่างทางการสื่อสาร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ใช้หลักการคิดเป็นภาพ หรือ Visual thinking ขอ ง Pictures Talk ส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วม ได้แสดงความเห็น เกิดภาพรวมร่วมกัน ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรดียิ่งขึ้น รูปแบบกิจกรรมฝึกทักษะการวาด นำเสนอความคิด และการทำงานร่วมกันเป็นทีม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด , สนุกแบบมีสาระ ดูตัวอย่างผลงาน Workshop ได้ที่ : https://www.picturestalk.net/workshop

 • Data in the mood | Pictures Talk

  Acerca de Data in the mood Visual Thinking for Business เกี่ยวกับโครงการ ​ Visual Thinking หรือทักษะการสื่อสารด้วยภาพ เป็นทักษะสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน ที่การสื่อสารต้องการความรวดเร็ว กระชับ เข้าใจง่าย และทำให้เห็นภาพรวมได้ หลักสูตร Data in the mood เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำ ทดลองเขียน ทดลองวาด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในศาสตร์ของการสื่อสารด้วยภาพ สร้างทักษะ Visual Thinking ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน วาด เพื่อนำ ไปต่อยอดพัฒนาองค์กร ด้วยหลักสูตร Data in the mood : Visual Thinking for Business ​ ​ ​ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ ​ Visual Thinking ช่วยให้ผู้เข้าอบรม สามารถแปลงข้อมูลยากๆ ให้น่าอ่าน จำขึ้นใจ Visual Thinking ช่วยเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้ทุกคนเห็นภาพ รับใบประกาศนียบัตร จากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMCT) และ Pictures Talk ​ ​ เนื้อหาหลักสูตร Visual Thinking ครอบคลุม 3 เรื่องหลัก ​ Data Management การจัดระเบียบข้อมูล การจับประเด็นสำคัญ Storytelling การเล่าเรื่องให้น่าสนใจ Drawing การวาดรูปเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาพ ​ ​ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้นำองค์กร เพื่อถ่ายทอดความคิด วิสัยทัศน์ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการ ผู้นำทีม เพื่อทำข้อมูลยากๆให้น่าสนใจ ใช้ในการสื่อสารหรือส่งต่อความคิด SMEs Startup เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สู่การนำเสนอ จัดการข้อมูลให้เป็นภาพ รูปแบบโครงการ ​ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data in the mood : Visual Thinking for Business จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สวนเสียงไผ่ กรุงเทพฯ ​ DAY 1 : วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. เน้นการทำความเข้าใจ ให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการการจับประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ฝึกวาดภาพเพื่อการสื่อสาร เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนวาดได้ ​ DAY 2 : วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. เล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ พร้อมทดลองวิเคราะห์ธุรกิจ นำความรู้ Visual Thinking มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างธุรกิจใน 'The Future of smart living' ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับคู่มือของหลักสูตร Visual Thinking for Business พร้อมทั้งประกาศนียบัตร จากสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMCT) และ Pictures Talk วิทยากร คุณตุลย์ เล็กอุทัย ​ ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี ด้วย Visual thinking เพื่อแก้ปัญหาการจัดการข้อมูลหลากหลายศาสตร์ ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และเชื่อมั่นว่าการสื่อสารด้วยภาพ มีพลังในการขับเคลื่อนความคิด , มุมมองของผู้คน ​ ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk อดีต Board of directors IFVP (International Forum of Visual Practitioners U.S.A.) Head of VP Asia ,The facilitation summit 2021, IAF (International association of facilitators) Visual practitioner ประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 60 แห่งใน 7 ประเทศ ( สหรัฐอเมริกา , ฝรั่งเศส , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , ไต้หวัน , มาเลเซีย และไทย ) อัตราค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย 20,000 บาทต่อท่าน ตลอดการอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ​ ฟรี! ค่าบริการสถานที่ฝึกอบรม ค่าที่จอดรถ ฟรี! ค่าวิทยากร ค่าอบรม ค่าเอกสารประกอบการอบรม ฟรี! ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่มระหว่างการอบรม พิเศษ Early Bird ticket ราคา 17,000 บาท จำนวน 5 ท่านแรก เท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 21 มิถุนายน 2565 EARLY BIRD TICKET 15% OFF ช่องทางการชำระเงิน ชำระเงินเข้าบัญชี : สมาคมสถาบันทิวา ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์ ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 053-8-78977-1 ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุชื่องานสัมมนาและชื่อผู้เข้าอบรมที่ Line ID : @imcthailand จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม เพียง 15 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมเวิร์คช็อปผ่าน Google form : https://forms.gle/PiKbBH8iqC4DkSjV8 (กรุณาลงชื่อเข้าใช้อีเมล, เตรียมภาพถ่ายของท่านสำหรับร่วมกิจกรรม และภาพหลักฐานการชำระค่าสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อกรอกฟอร์มลงทะเบียน) ​ Register Now! ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 15 วัน ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการอบรมทั้งหมด โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งยกเลิกการลงทะเบียน เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 7 วัน ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถโอนสิทธิ์การเข้าอบรมให้แก่บุคคลอื่นได้ โดยแจ้งรายละเอียดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอบรม กรณีแจ้งยกเลิกการอบรมหลังจากปิดรับสมัคร ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนการอบรมให้แก่ผู้สมัคร กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางสถาบันมีสิทธิ์จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิมในรูปแบบเผชิญหน้า เป็นรูปแบบออนไลน์ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้การอบรมแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป เพื่อเป็นการปฏิบัติตามาตราการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้ผู้ร่วมอบรมทุกท่านตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ ทางสถาบันจะจัดให้มีการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนเข้าร่วมอบรมด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดลงทะเบียนในวันเข้าร่วมอบรมด้วย โดยหากตรวจเจอผลเป็น Positive ผู้จัดจะขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม ณ สวนเสียงไผ่ โดยจะให้ใช้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเดียวกันนี้ ในครั้งถัดไป สถานที่จัดกิจกรรม ​ สวนเสียงไผ่ ทาวน์อินทาวน์ (เลียบทางด่วน เอกมัย-รามอินทรา) 224/1 ถนน ศรีวรา แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10312 ติดต่อสอบถาม TVA Community คุณหญิง Tel & Line : 063-6244650 Picture Talk คุณแบว 092-6219575 ( วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-17.00 น. ) LINE OA : @picturestalk

 • TEDxChiangMai 2021 | Pictures Talk

  TEDxChiangmai 2021 Onsite Visual Recording Venue : Narit Planetarium Role : Visual Recorder Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Thanaporn Sawangmuang, Ya Saewa Date : 27 Nov 2021 TEDxChiangMai 2021 Re-Together จุดเริ่มต้น Pictures Talk ขอย้อนไปถึง ก.พ. 2556 เริ่มทดลองเขียนบทความเป็น ภาพเล่าเรื่อง รายสัปดาห์ให้ หนังสือพิมพ์ Posttoday Weekly คุณภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าว ขณะนั้น เห็นดีเห็นงามด้วย และ งาน TEDx Chiang Mai ราว ส.ค. 2556 ทีมงานอยากทำบันทึกเสวนาเป็นภาพ จากแรงบันดาลใจจาก TEDx Malaysia, คุณมาติน เฟนสกี้ สตาลลิ่ง ผู้จัดงานบอกว่า อยากทำแบบนี้บ้างกับ TEDx Chiang Mai 2013 จึงขอทำโดยที่ยังไม่มีความรู้ ปีแรกผลงานเป็นมือสมัครเล่น แต่นับเป็นการจุดประกายสำคัญ ว่า ทำแล้วชอบ อยากทำอีก จากนั้น ตั้งใจศึกษาเพิ่มเติม อ่านหนังสือ ดูคลิป ไปฝึกกับสมาคม IFVP (International Forum of Visual Practitioners) ที่อเมริกา เผลอแป๊บเดียวก็ 8 ปี จน 27 พ.ย. 2564 วันงาน TEDx Chiang Mai 2021 ที่ Pictures Talk ได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้ง ในปี 2021 นี้ มีสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ครั้งนี้มีการสร้าง Metaverse ในการเชื่อมโยงผู้คน แบบ Hybrid จัดงานในสถานที่จริง และ มีแพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงออนไลน์ ทั้ง Miro และ Mozilla Hub (Metaverse) พัฒนาโดย Cyrus James Khan นักพัฒนาเกมส์ และเป็น วิทยากร TEDx Chiang Mai การบันทึกเสวนาเป็นภาพ มีความแพร่หลาย เป็นที่นิยมกับงานประชุมใหญ่ๆ มีนักบันทึกที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อย บันทึกเป็นภาพดิจิตอล ที่สะดวกสบายกว่าการวาดภาพใหญ่ๆด้วยมือบนโฟมบอร์ด เหมือนก่อนโควิด ​ ส่วนสิ่งที่ยังเหมือนเดิม คือ แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ ความรู้ ความคิด ของวิทยากร อันทรงคุณค่าทั้ง 15 ท่าน 1/1 🡨 TEDxChiangMai2019

 • Ubon Art Fest 2022 | Pictures Talk

  Ubon Art Fest Pic(k ) a Card Workshop Onsite workshop Client : สำนักงานนวัตกรรม (NIA), Event9 Marketing Co.,Ltd. Venue : Ubon art Fest, Ubon Role : Visual Facilitator, Facilitation design process Team : Tul Lekutai, Darunshine Tatthoma, Narumarn Sangthaothian, Phutawan Nordoungkaew Date : 9 Dec 2022 1/1

 • IMPECT2020 | Pictures Talk

  IMPECT2020 Onsite workshop Venue : Kaomai Lanna Resort Role : Visual Facilitor Team : Tul Lekutai, Aracha Boon-Long, Unyamanee Matayaboon, Kanyavee Boontanbut, Vira Marishma Date : 8-10 October 2020 1/1

 • TEDxChiangMai 2016 | Pictures Talk

  TEDxChiangMai 2016 Onsite Visual Recording Venue : Le Méridien Chiang Mai Role : Visual Recorder Team : Tul Lekutai, Benyapa Wongwanichaya, Inthanon Sukree, Akira Siriwattananukul, Chettapong Chaisiriwongsuk Date : 30 January 2016 TEDxChiangMai 2016 "Dare to..." Under the theme of “Dare to...”, TEDxChiangMai 2016 brings scientists, business people, policy makers, social workers, artists and designers who dare to share their ideas that spice up our world. Each has their perspectives on how to solve problems, and more interestingly, do so in a unique way. Their innovative minds dare to reach higher and collectively strive for a better tomorrow. 1/1 TEDxChiangMai 2018 🡪

 • What we do | Pictures Talk

  DATA STORY - เปลี่ยนเรื่องยากๆ ให้เข้าใจได้ง่ายๆ VISUAL RECORDING - บันทึกประชุมยาวๆ ให้จบในภาพเดียว WORKSHOP - อยากทำได้แบบนี้ เรามีสอน

 • NIA 5I | Pictures Talk

  NIA 5I Onsite workshop Client : National Innovation Agency (NIA) Venue : Garden Cliff Resort & Spa Role : Visual Facilitor Team : Tul Lekutai,Methee Bangkha, Pitprapai Bangkha, Unyamanee Matayaboon, Chanikan Malaihuan, Natnicha Ungvisiswong, Tanapoom Likhitkriangkrai, Settawoot Sanyakhuan, Kanyavee Boontanbut, Vira Marishma Date : 31 January 2020 1/1

 • Mission to Mars : South Korea 2022 | Pictures Talk

  Mission to Mars Onsite workshop Venue : ORP Institute, Seoul, South Korea Role : Visual Facilitor Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Tamonwan Yodwan Date : 14 December 2022 Graphic Facilitation Workshop 1/1

 • Chiangmai Welness City | Pictures Talk

  Chiangmai Welness City Onsite workshop Client : CMU STeP Venue : CMU STeP, Chiangmai Role : Visual Facilitor Team : Tul Lekutai, Nassareen Sunsern, Thanaporn Sawangmuang, Ya Saewa Date : 15 November 2021 1/1

 • Urban Future Forum | Pictures Talk

  Urban Future Forum-Scenario building workshop Onsite Visual recording Client : Thai Public Policy Foundation Venue : Future tale lab. MQDC VP : Tul Lekutai Date : 4 Febuary 2020 1/1

bottom of page