top of page
  • Writer's pictureTul Lekutai

4 นาที ไม่มีกั๊ก แชร์เทคนิค ปยป. จบในภาพเดียว Strategic Visualization

ทำอย่างไรให้การนำเสนอ 3 แผนนโยบาย ต่อ พณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าใจง่าย กระชับ และ น่าสนใจ อ.ประกาย ธีระวัฒนากุล Future Policy Director สถาบันอนาคตไทยศึกษา หนึ่งในคณาจารย์ หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.) ชวน Pictures Talk มาขมวดแผนยุทธศาสตร์ให้จบในภาพเดียว --- ขั้นตอนการทำงาน แบบติดจรวด!

1. รับบริฟโจทย์ ประชุมออนไลน์ทีมผู้เรียน และ ทีม Fa 2. อ่านสไลด์ ตั้งแต่ 20-50 หน้า ต่อ นโยบาย 3. จำตัวย่อแต่ละหน่วยงาน ทำความเข้าใจ เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 4. คิดเส้นเรื่อง ภาพรวม เลือกพระเอก วาดภาพร่างส่งให้ทีมผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 5. รับความคิดเห็น ปรับแก้ภาพ สรุปคำอธิบายเป็นภาพไฟนอล ---


แนวคิด 3 เรื่อง

1. สัดส่วนภาพ 4:5 วางจุดปะทะสายตา off-center นิดหน่อย ในกลุ่มช่องวงเขียว ให้เย้ายวนไม่กระด้าง 2. 3 ชั้น มั่นใจ ใส่ระดับภาพ Foreground - Midground - Background หน้า (Fore) = เน้น กลาง (Mid) = แผ่ ดึงให้เชื่อมกัน หลัง (Back) = เสริม (รายละเอียด ข้อมูล อ่านไม่ทัน ไม่กระทบ) 3. ใช้เส้น หรือ สิ่งของนำสายตาหา ชื่อนโยบาย เช่น ธงชาติ เป็นทั้ง เส้น + สี, รถไฟ เป็นทั้ง การคมนาคม และ ลูกศร ---เปิดบ้าน เปิดเมือง เปิดใจ เปิดประเทศด้วยความปลอดภัย

หน่วยงานเจ้าภาพ 1. กระทรวงการต่างประเทศ 2. กระทรวงสาธารณสุข 3. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ --- โครงการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรวิถีไทย วิถีใหม่ เที่ยวชุมชน ยลวิถี สุขภาพดี

หน่วยงานเจ้าภาพ 1. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ 2. กระทรวงการคลัง 3. กระทรวงคมนาคม 4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5. กระทรวงวัฒนธรรม 6. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ---


การพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเปราะบางและผู้สูงวัย Visual Artist : นัสรีน สรรเสริญ

หน่วยงานเจ้าภาพ 1. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา 5. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา --- สิ่งได้เรียนรู้ 1. มีคนเก่ง หัวก้าวหน้า อยู่ในทุกหน่วยงานภาครัฐ 2. มีการประสาน เชื่อมโยงกันอยู่แล้วมากกว่าที่หลายคนคิด 3. ปัญหาซับซ้อนในปัจจุบัน ต้องการความร่วมมือกันตั้งแต่ 2-5 กระทรวงถึงจะครอบคลุมทุกมิติ 4. มีความหวังเสมอ ขอเป็น 1 พลังเล็กๆช่วยต่อไป --- #สรุปเสวนายาวๆจบในภาพเดียว #ทำรายงานยาวๆให้อ่านได้เร็วขึ้น #อยากวาดได้แบบนี้มีคอร์สสอน #จบในภาพเดียว --- #หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง #ปยป #picturestalk #visualrecording #graphicrecording #visualstorytelling #StrategicVisualization

78 views0 comments

Comments


bottom of page