top of page
  • Writer's picturesanpicturestalk

Data in The mood workshop : วาดรูปในสวนเสียงไผ่ - ทำความเข้าใจการสื่อสารด้วยภาพ

Updated: Dec 22, 2022เวิร์คชอป Data in the mood : Visual Thinking for Business เป็นเวิร์คชอปที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานของ Pictures Talk ตลอด 9 ปี

ผู้คนในสายธุรกิจมีข้อมูลมากมายที่ต้องการจัดการเรียบเรียงประมวลผลอยู่เสมอ และยังต้องถ่ายทอดและสื่อสารข้อมูลเหล่านั้นออกไปให้เข้าใจได้ง่ายอีกด้วย

ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความจดจำ และการทำความเข้าใจ


แต่ก่อนที่จะกลายเป็นเวิร์คชอปนี้ ก็มีหลายแนวคิดที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น

  1. ผู้คนในสายธุรกิจ จะสามารถวาดภาพได้หรือไม่ เพราะไม่มีพื้นฐานการวาดภาพ

  2. ภาพ จะลดทอนความสำคัญของเนื้อหารึเปล่า

  3. ใครในภาคธุรกิจที่ควรรู้เรื่องการสื่อสารเป็นภาพ

คำถามที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มนี้ คือคำถามแรก ผู้คนในสายธุรกิจ จะสามารถวาดภาพได้หรือไม่?


คนส่วนมากมักบอกว่าตนเองวาดรูปไม่ได้ แต่จริงๆแล้ว ทุกคนวาดรูปได้

ถ้าเราไม่เอากำแพงคำว่า วาดรูปสวย มาปิดกั้นตัวเรา นั่นเป็นเพราะ

หัวใจสำคัญของการจัดการข้อมูลให้เป็นภาพ ไม่ใช่การวาดรูปออกมาให้สวยที่สุด แต่คือการใช้ภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจน
 

กิจกรรมตลอด 2 วัน เรียนรู้ - เข้าใจ - ลงมือทำ

ไปกับกระบวนการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking)ทฤษฏี 40% ปฏิบัติ 60%


นอกจากการเรียนภาคทฤษฏี ทุกคนจะได้ลงมือวาดรูป แต่เป็นการฝึกวาด เพื่อใช้ภาษาภาพในการสื่อสารเบื้องต้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูปก็เรียนได้ เน้นไปที่การประยุกต์ใช้ ผ่าน Case study

  • ให้ภาพแปลงข้อมูลยากๆ ให้น่าอ่าน จำขึ้นใจ

  • เปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้ทุกคนเห็นภาพ


ตลอดการเวิร์คชอป ทั้ง 2 วัน ณ สวนไผ่กลางกรุง ที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ - ลงมือวาดจริง แม้ไม่มีพื้นฐานการวาดรูป ก็สามารถวาดเพื่อการสื่อสารได้ในคลาสนี้ Pictures Talk ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปทุกท่าน ที่ร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์ไปด้วยกัน


Pictures Talk ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร Visual Thinking ทักษะการคิดและสื่อสารด้วยภาพ ให้เข้มข้น หลากหลายกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น เพื่อให้เครื่องมือในการสื่อสารนี้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่สนใจ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านต่อไปในอนาคตShift inner view through pictures

บริษัท สาระภาพ จำกัด

ช่วยให้ทุกการสื่อสารง่าย ด้วยความเชื่อว่า

ภาพ เข้าใจง่าย, ดึงดูด และ เป็นสากล


57 views0 comments

留言


bottom of page